Home / Crisisplan

Crisisplan

De Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is begin 2010 aangenomen en op 1 oktober van dat jaar in werking getreden. De Wet veiligheidsregio’s vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). In deze wet zijn onder meer de bestuurlijke inbedding en de basis vereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten opgenomen, welke taken het bestuur van een veiligheidsregio heeft en wat de minimumeisen zijn voor de hulpverleners.

Vanuit de verantwoordelijkheid van het bestuur van de veiligheidsregio’s en de betrokken gemeenten voor het waarborgen van het maatschappelijk leven, de openbare orde en veiligheid, moet het bestuur van een veiligheidsregio of het college van burgemeester en wethouders voor de gemeente een rampenplan vaststellen als richtinggevend organisatorisch kader voor de voorbereiding op en de voorkoming, beheersing en bestrijding van crises en rampen.

Het Crisisbeheersingsplan is een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven op welke wijze crises zoveel mogelijk voorkomen en/of beperkt kunnen worden. In dit plan is opgenomen hoe gehandeld moet worden in geval van een (dreigende) crisis, ramp of terroristische aanslag om te komen tot een doelmatige bestrijding en/of beheersing van de gevolgen daarvan voor de samenleving.